SPOLEK PŘÁTEL VOJENSKÉ HISTORIE
6. prapor polních myslivců

Náchod 547 01, Kladská 1522
e- mail: nachod@1866.cz
Založeno 23.7.1994

Zaměření: Prusko-rakouská válka roku 1866, habsburská armáda do roku 1918
Počet členů: 17

Činnost:

Udržování tradic tradiční historické jednotky 6. praporu polních myslivců
Kulturní a společenská vystoupení v dobových uniformách
Péče o válečné hroby a pomníky z války roku 1866
Organizování kulturních a společenských akcí
Pořádání zájezdů s vojensko-historickou tématikou
Publikační činnost

Spolek přátel vojenské historie - 6. prapor polních myslivců Náchod

Spolek přátel vojenské historie - 6. prapor polních myslivců Náchod byl založen 23. července 1994. Vznikl nejprve jako pobočka Československé společnosti vojenské historie v Náchodě a z ní potom na ustavující schůzi 10. února 1996 byl založen samostatný právní subjekt - SPVH - 6. prapor polních myslivců Náchod.

Hlavní součástí spolku je tradiční historická jednotka 6. praporu polních myslivců v dobových uniformách lehké pěchoty rakouské armády z let 1861-1867, které se vyznačují štikově šedou uniformou se zeleným vyložením, krátkou zepředu nabíjenou puškou systému Lorenz a především typickým černým mysliveckým kloboukem s bohatým chocholem z ocelovězeleného kohoutího peří.

Spolek navazuje na tradice 6. praporu polních myslivců, který byl v rakouské armádě vytvořen 1. září 1808. Jeho původním doplňovacím okresem se stala oblast Plzeňska. Šestí myslivci se zapojili do většiny válečných konfliktů 19. století - bojovali proti Napoleonově armádě v letech 1809 - 1813, proti uherské revoluci v letech 1848 - 1849, ale jedním z jejich největších bojových úspěchů byla účast v prusko-rakouské válce roku 1866. Po bojích na ruské i italské frontě za první světové války a po zániku Rakousko-Uherska působil 6. myslivecký prapor přejmenovaný na Hraničářský prapor č. 6 "Sibiřských úderníků" až do roku 1939 v armádě Československé republiky.

Členové náchodského spolku se zajímají i o další historická období, která mají vztah k vojenským dějinám českého národa. Za zmínku stojí jejich účast na pravidelných setkáních historických klubů na bojišti u Slavkova, kde vystupují v uniformách rakouských myslivců z let 1798-1805, nebo účast na vzpomínkových setkáních u příležitosti výročí první světové války 1914-1918 ve stejnokrojích z tohoto období.

SPVH Náchod také pořádá vzpomínková setkání a pietní akty u pomníků a na místech bitev v roce 1866. Z nich připomeňme alespoň nejvýznamnější. V dubnu 1995 to byla akce "Vzpomínka na rok 1866" spojená se svěcením klubového praporu v děkanském kostele v Náchodě, v květnu 1996 pak u příležitosti 130. výročí války vzpomínková akce "Bitva u Vysokova 1866". Její součástí byl pietní akt a bojová ukázka u pomníku Myslivce ve Vysokově a živý obraz "Boj u vysokovské lípy". Další, spíše komorní akce proběhla v červnu roku 1997, kdy byl odhalen rekonstuovaný tzv. Wimpffenův kříž u Václavic. Podobně, i když ve větším rozsahu, bylo koncipováno slavnostní otevření naučné stezky "Náchod - Vysokov - Václavice 1866" v červnu 1998.

Je nutné zmínit se také o navázání úspěšné spolupráce s obdobně zaměřeným spolkem ze severoitalského města Novara, který navazuje na tradice piemontské armády. V rámci této spolupráce se uskutečnil v roce 2000 při příležitosti výročí bitvy u Náchod kulturní projekt "Náchod - Novara- Josefov".

SPVH Náchod se podílí spolu s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 a jednotlivými městskými a obecními úřady Náchodska na provádění údržby a oprav válečných hrobů a pomníků z roku 1866. V letech 1994-2000 se podařilo na náchodském bojišti opravit, restaurovat či obnovit na 50 náhrobků, pomníků, votivních desek a šachetních křížů. Pravidelná údržba vojenského hřbitova v zámecké aleji v Náchodě, okolí pomníku Myslivce ve Vysokově a dalších památek z bitvy u Náchoda je již samozřejmostí.

K dalším aktivitám členů spolku patřilo vybudování naučné stezky "Náchod-Vysokov-Václavice 1866", která přiblížuje zájemcům o události roku 1866 nejzajímavější místa bitvy u Náchoda 27. června 1866. Stezka byla slavnostně otevřena 27. června 1998 na náchodském zámku, kde se nachází její začátek, konec je na železniční stanici Václavice. Její délka je 8,5 km a na devíti zastávkách se mohou návštěvníci seznámit s příčinami vzniku a s průběhem prusko-rakouské války roku 1866, zejména s vlastní bitvou u Náchoda i s nejzajímavějšími pomníky připomínajícími tuto událost.

SPVH Náchod pořádá pro své členy a ostatní zájemce o vojenskou historii tematické zájezdy po významných vojenských památkách majících souvislost s našimi národními dějinami. V letech 1997 - 1999 to byly například tři návštěvy severoitalských bojišť Custoza, Solferino, St. Martino, měst pevnostního čtyřúhelníku, či bojišť z první světové války v oblasti Rivy, Rovereta, Lavarone či Sextenských Dolomit.

V roce 1999 proběhla úspěšná expedice do západní a východní Haliče na Ukrajině zaměřená na zmapování bojišť 6. praporu v období I. světové války. O rok později se uskutečnila expedice Baltica 2000 do pobaltských zemí, se zaměřením na místní vojenské a fortifikační památky a také na vzájemnou spojitost náchodského panství a kuronského vévodství na přelomu 18. a 19. st.

Dále je nutno zmínit také přednáškovou a publikační činnost členů spolku, pořádání výstav s vojenskou tématikou a uspořádání již čtyř "c. a k. vojenských plesů". V současné době má SPVH Náchod 17 členů a několik příznivců.